Goolse democratie: "Houvast van draaiboeken en protocollen moet je soms los durven laten"

foto-Molenpark-def

In het kader van het project 'Gôolse democratie’ gaan raadsleden op zoek naar vormen van de democratie in de Goirlese samenleving. Bewonersinitiatieven kunnen hen veel nieuwe inzichten verschaffen. Pernell Criens (PvdA) en Johan Swaans (VVD) gingen daarom bij Chantal van Erve - Schoenmakers te rade. Zij is de initiatiefneemster van de voetgangersbrug bij het Molenpark. Pernell en Johan waren benieuwd hoe dit initiatief tot stand is gekomen en uiteindelijk is gerealiseerd.

Oorsprong
Chantal vertelde dat het idee voor de voetgangersbrug spontaan is ontstaan en er bleek bijzonder veel draagvlak voor te bestaan, met name onder omwonenden. Het plan werd voorgelegd aan de gemeente die positief reageerde op dit initiatief. Samen met een aantal buurtbewoners werd een werkgroep gevormd en leek het een succesverhaal te worden. De regie en daarmee de verantwoordelijkheid voor het slagen van het project bleef in handen van Chantal, met ondersteuning van haar echtgenoot en een bevriende buurtgenoot. Een belangrijke pijler was de mate van haalbaarheid. Waren ze in staat om voldoende sponsoren binnen te halen?  Chantal heeft veel meten lobbyen om toezeggingen te krijgen. Ze deed dit via ‘contracten’, een soort intentieverklaringen. Pas als de haalbaarheid was aangetoond, zouden de bijdragen in geld en in natura worden geleverd.

Tegenvallers
Tijdens het traject werd Chantal wel geconfronteerd met enkele tegenvallers. De kosten bleken hoger te zijn dan verwacht en sommige vrijwilligers haakten af. Het project kostte veel meer tijd en geld dan voorzien. Uiteindelijk kostte de brug meer dan €30.000,- inclusief het werk in natura. Na verloop van tijd dreigde het plan vast te lopen op de financiën en heeft Chantal opnieuw de toezeggingen van de sponsoren gepolst. Er bleek nog altijd voldoende draagvlak te zijn om het project tot een goed einde te brengen. De gemeente was daarbij bereid om een gat van €5.500,- te dichten. De brug is zodoende op 19 mei geopend.

Ontmoeting
Pernell  en Johan spreken van een geslaagde ontmoeting, die hen een aantal vanzelfsprekende maar toch hele zinnige inzichten heeft opgeleverd. "Als je iets voor elkaar wilt krijgen, moet je veel uitleggen en lobbyen. Niet snel het hoofd laten hangen als het dreigt te mislukken. Je moet zeker zijn van voldoende draagvlak, samen enthousiast blijven. Daarbij verdient het de voorkeur om beslissingen in kleine kring te nemen, op die manier kom je snel tot resultaat."

Betekenis democratie
Voor Chantal van Erve - Schoenmakers betekent democratie: samen afspraken maken, elkaar vertrouwen, betrokken zijn en voldoende vrijheid creëren en behouden. Houvast van draaiboeken en protocollen moet je soms los durven laten. Dan ontstaat er weer ruimte voor spontane ingevingen en creatieve oplossingen.

Planning
De komende weken gaan andere raadsleden ook in duo's het gesprek aan met verschillende instanties in de gemeente.  Uiteindelijk moeten ze allemaal de dynamiek van een democratisch proces beter gaan doorzien. Om zich verder te ontwikkelen tot een echte representatieve volksvertegenwoordiging  van de inwoners van Goirle. Een raad met aanzien die midden in de Goirlese samenleving staat. Daarbij is het zoeken naar nieuwe vormen, technieken en een goede verstandhouding met bewoners.

Meer informatie
Een nieuwsitem van de Lokale Omroep Goirle is te zien via http://bit.ly/2uhC4gv. De ontwikkelingen rondom de 'Goolse Democratie' blijven te volgen via het Goirles Belang, de website van de raad (raad.goirle.nl), Twitter (twitter.com/raadgoirle) en binnenkort ook Facebook.

  • 08 augustus 2017
Terug