Oordeelsvormend 13 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De initiatiefnemers krijgen de gelegenheid om hun burgerinitiatief kort toe te lichten. Aansluitend wordt het burgerinitiatief besproken en is er ruimte om  vragen te stellen. Binnen drie weken na de oordeelsvormende vergadering bepalen de fracties of zij een vervolg willen geven aan het burgerinitiatief.

  Een vervolgstap kan een motie (vreemd aan de orde van de dag) zijn met een opdracht aan het college. Bijvoorbeeld een oproep voor een onderzoek, het initiatief verwerken bij een ander dossier, het initiatief agenderen zodra stappen X of Y zijn gezet. Een vervolgstap kan ook zijn dat een fractie n.a.v. het burgerinitiatief een initiatiefvoorstel opstelt.

  Namens de regiegroep is aan het college gevraagd om voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering een schriftelijk advies uit te brengen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de Woonvisie 2019 heeft de raad uitgangspunten opgenomen voor het prioriteren van woningbouwlocaties. Nu is geconstateerd dat prioritering van de locaties niet langer nodig is, stelt het college in dit Woningbouwprogramma een werkwijze voor waarop zij de doelen en ambities uit de Woonvisie wil bereiken. Omdat deze werkwijze niet is opgenomen in de Woonvisie

  consulteert het college de raad over de wijze waarop het college invulling wil geven aan de door de gemeenteraad gestelde kaders, voordat het college het Woningbouwprogramma- en prioritering 2020-2021 definitief vaststelt.

  Tijdens de vergadering op 1 september is al gebruik gemaakt van het spreekrecht door CPO Riel.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 12 maart 2019 is tijdens een oordeelsvormende vergadering gesproken over de randvoorwaarden voor de hoek Tilburgseweg - Kalverstraat.

  In dit voorstel leest u de scenario’s die het college samen met de initiatiefnemer uitgewerkt heeft en getoetst heeft aan de door de raad gestelde randvoorwaarden. De raad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Raad heeft op 7 juli ’20 ingestemd met de nota Meedoen makkelijker maken. Eén van de beslispunten in het voorstel ging over een Meedoenregeling voor volwassenen. De Raad beslist op 10 november 2020 over de begroting 2021. In die begroting zijn middelen opgenomen voor een meedoenregeling voor volwassenen. Als de Raad de middelen beschikbaar stelt dan willen we ook snel kunnen schakelen met de implementatie van een regeling. Daarvoor dient dit voorstel en het bijgevoegde raadsvoorstel.

  In het proces willen wij dan met uw raad het inhoudelijke gesprek voeren over nut, noodzaak en inhoud van de regeling vóór de begrotingsvergadering. Bij de begrotingsvergadering bent u in de gelegenheid om de brede financiële afweging te maken. Na de begrotingsvergadering brengen we het voorstel dan in een besluitvormende raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...