Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Startnotitie is door de wethouder aangekondigd in regiegroep 26-10-2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Bij de uitvoering van al het werk van de gemeente wordt er rekening  mee gehouden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van onze voorzieningen en hulp en ondersteuning moet krijgen wanneer dat nodig is.

  Het college stelt voor om twee beleidsterreinen prioriteit te geven terwijl er een veel groter aantal verbeterpunten over de volle breedte van het sociaal domein zijn geformuleerd. Het college wil nu eerst (nog meer) garen op de klos zien in plaats van opnieuw tijd en energie stoppen in evalueren, herijken en stukken schrijven.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de periode 2021-2025 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld, met een naamswijziging en aangepaste opzet. Hierbij wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet, die het opstellen van programma's voorschrijft. Vandaar dat we nu spreken van het Programma Water en Riolering (PWR).

  Het PWR laat zien dat de gemeente Goirle verder bouwt aan een robuust en flexibel water- en rioleringssysteem. Het beleid is aangepast op basis van maatschappelijke inzichten, voortschrijdend inzicht en uitkomsten van onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

  De belangrijkste verschillen ten opzichte van het vigerende rioleringsplan 2015-2019 zijn de uitwerking van het omgaan met extreme neerslag als gevolg van de klimaatverandering en participatie van de inwoners en bedrijven.

  Bij dit agendapunt kunt u ook de verordening rioolheffing 2021 bespreken en de verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 10 november 2020 heeft de raad de begroting 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen op welke wijze de kosten door eigen inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2021 hebben we per belasting aangegeven welke inkomsten we willen behalen en wat het belastingtarief is. Deze tarieven moeten jaarlijks formeel door de raad worden vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. Dit voorstel ziet daarop en is een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 3 juni 2020 is de motie Onderzoek naar implicaties kwijtscheldingsregeling Onroerende-zaakbelasting (OZB) aanvaard. De raad is per raadsinformatiebrief d.d. 13 oktober 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.  De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er geen bezwaar is om kwijtschelding te verlenen voor OZB. Daarnaast passen we de verordening aan voor ondernemers, zodat deze groep dezelfde rechten krijgt als natuurlijke personen / niet-ondernemers. De raad wordt gevraagd de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...