Erik Schellekens

Stemgedrag (98 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
21 april 2021 08 Raadsvoorstel Startnotitie Programma Groen
20 april 2021 07 M8 MOTIE SP Definitief ontwerp Bakertand (Mondeling aangepast)
20 april 2021 07 M7 MOTIE LRG Passende woning voor iedereen
20 april 2021 07 M6 MOTIE LRG D66 over zelfbewoningsplicht (gewijzigd)
20 april 2021 07 A4 AMENDEMENT PvdA CDA SP APGR Bufferzone Boschkens
20 april 2021 06 M5 MOTIE SP PvdA APGR geen kerncentrale in Brabant
20 april 2021 05 A3 AMENDEMENT APGR Zienswijze Mogelijkheid behoud zorgaanbieder
20 april 2021 05 A2 AMENDEMENT D66 zienswijze inkoop sociaal domein
20 april 2021 05 A1 AMENDEMENT PAG Oproep onderzoek opzet RUD Sociaal Domein
30 maart 2021 1-04 AMENDEMENT - PAG Initiatiefvoorstel wethouder
16 maart 2021 11 MOTIE PAG VVD SP D66 PvdA Arbeiderspartij huisvesting jongerenwerk
16 maart 2021 10 Raadsvoorstel 02-02-2021 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Turnhoutsebaan 8
16 maart 2021 09 Raadsvoorstel Overhevelen budgetten van 2020 naar 2021 (aangepast)
16 maart 2021 08 Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2020 (GEWIJZIGD)
16 maart 2021 07 Raadsvoorstel Startnotitie mobiliteitsplan Goirle
16 maart 2021 08 Amendement D66 PAG APGR Raadsvoorstel nota reserves en voorzieningen 2020
16 maart 2021 06 Raadsvoorstel Cultuurnota
16 maart 2021 07 Motie SP over OV toevoegen als aandachtspunt in het Mobiliteitsplan
16 maart 2021 07 Amendement CDA PAG D66 SP VVD PvdA LRG Amendement Mobiliteitsplan
16 maart 2021 06 Motie PAG Voorhangprocedure uitvoeringsprogramma Cultuurnota
16 maart 2021 06 Amendement PAG Culturele cooperatie
16 maart 2021 06 Amendement CDA SP PvdA LRG financiele paragraaf cultuurnota
16 maart 2021 06 Amendement CDA SP PvdA LRG financiele drempels cultuur verlagen gewijzigd
2 februari 2021 04 Lijst ingekomen stukken
2 februari 2021 02 Vaststellen agenda
2 februari 2021 13 Raadsvoorstel wijziging verordening meedoenregeling
2 februari 2021 12 Raadsvoorstel Welstandsnota 2021
2 februari 2021 11 Raadsvoorstel Eerste wijziging van de Legesverordening 2021
2 februari 2021 10 Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
2 februari 2021 08 Raadsvoorstel Realisatie EVZ Bels lijntje
2 februari 2021 09 Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koestraat ongenummerd (RvR woning)
2 februari 2021 07 MOTIE - Arbeiderspartij huisvesting statushouders
2 februari 2021 07 AMENDEMENT - Arbeiderspartij doorstroom naar seniorenwoning
2 februari 2021 07 AMENDEMENT D66 Onderzoek Rekenkamer - Wel of niet thuis geven
2 februari 2021 06 Raadsvoorstel vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Goirle 2021
2 februari 2021 06 AMENDEMENT - LRG Regulering paracommerciële rechtspersonen
2 februari 2021 06 Subamendement PAG op amendement LRG
2 februari 2021 05 Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever (Riel)
2 februari 2021 05 AMENDEMENT - SP ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijoever (Riel)
2 februari 2021 03 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2020
30 10 0