Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en levert hiermee een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal:

  • Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
  • Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?
  • Heeft de gemeente gehandeld volgens de wettelijke kaders en regelgeving?

De commissie rapporteert over de resultaten aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om  het beleid te verbeteren en inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.

De rekenkamercommissies van de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Goirle werken samen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. Voor Goirle heeft de Rekenkamer onder andere onderzoek gedaan naar de WMO, projectmatig werken en het verbeteren van de begrotingsmethodiek.

Over de werkwijze en reglement van orde van de Rekenkamercommissie kunt u meer lezen in het onderzoeksprotocol en het reglement van orde

Jaarplan en jaarverslag
De Rekenkamercommissie stelt zelf onafhankelijk vast welke onderzoeken worden gedaan. Ieder jaar maakt de Rekenkamercommissie in het jaarplan bekend welke onderzoeken worden gedaan. Ook brengt de Rekenkamercommissie een jaarverslag uit om te verantwoorden wat in het afgelopen jaar is gedaan.
Jaarplan 2018 en jaarverslag 2017

Jaarplan 2019 en jaarverslag 2018

Jaarplan 2020 en jaarverslag 2019

Meer informatie of vragen?
Heeft u een suggestie voor een onderzoek, een vraag over een rapport of een andere vraag? Neem dan contact op met Kees van Rietschoten, secretaris-onderzoeker RKC, rekenkamer@goirle.nl