Besluitvormend 02 februari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vastellen agenda

  2 documenten

  Door de fractie van Pro Actief Goirle is een motie aangekondigd over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: huisvesting jongerenwerk Goirle.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op deze lijst zijn alle voor de raad binnengekomen stukken gerubriceerd vermeld, voorzien van een behandeladvies van de regiegroep. De raad kan voorstellen om de procedure van afdoening te wijzigen van de opgenomen stukken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan "Leijoever" maakt de bouw van maximaal 14 woningen op de locatie van het voormalige Skolgebouw in Riel mogelijk. Het college geeft aan dat de woningen binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid passen om daar waar dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is medewerking te verlenen aan woningbouwinitiatieven. De door het plan extra te realiseren woningen passen eveneens binnen het woonbeleid.

  Er zijn over dit voorstel 4 zienswijzen ontvangen van in totaal 57 personen en een rechtspersoon. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot het aanpassen van het voorstel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit voorstel gaat over het vaststellen van een nieuwe, actuele en gemoderniseerde versie van de APV. De aanleiding voor dit voorstel zijn diverse actuele lokale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevat de APV 2021 een behoorlijk aantal redactionele wijzigingen waardoor het beter leesbaar is geworden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op verzoek van de gemeenteraad van Goirle heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de inschrijf- en zoekduren van sociale huurwoningen in de gemeenten Goirle, Dongen en Loon op Zand. De raad wordt gevraagd de bevindingen en conclusies van het onderzoek te onderschrijven en de acht aanbevelingen over te nemen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De ecologische verbindingszone (EVZ) Bels Lijntje is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Tilburg en Goirle. Een EVZ zorgt voor verbindingen tussen natuurgebieden, om daarmee het leefgebied van bepaalde diersoorten te vergroten. Het Groenontwikkelfonds Brabant heeft in maart 2020 een subsidie toegekend voor de realisatie. Daarmee kunnen we een EVZ realiseren zonder een beroep te doen op de eigen middelen. Dit moet echter wel in de begroting 2021 worden opgenomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan "Koestraat ongenummerd” voorziet in de realisatie van één Ruimte voor Ruimte aan de Koestraat ongenummerd (nabij huisnummer 1) in Riel. Daar waar dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is, verlenen wij medewerking aan dit soort (kleine) woningbouwinitiatieven. Verder past de ontwikkeling van een woning binnen het gemeentelijk ruimtelijk/provinciaal beleid en vindt er een stedenbouwkundig aanvaardbare verdichting plaats. Er is een positief verslag van een omgevingsdialoog, en er is geen gebruik gemaakt van inspraak, of de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

  Wanneer iemand gebruik wenst te maken van het spreekrecht over dit onderwerp moet dit uiterlijk 1 februari kenbaar worden gemaakt bij de griffie door een mail naar griffie@goirle.nl. In dat geval wordt dit voorstel eerst oordeelsvormend behandeld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De uitvoering van de Wgs is een bevoegdheid van het college. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is in de Kamer een motie aangenomen waardoor er een (beperkte) verordeningsplicht geldt voor de Wgs – met name over de maximale beslistermijn. Die verordening moet vastgesteld worden door de raad. Het advies van de participatieraad en de reactie hierop van het college zijn bijgevoegd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 15 december 2020 heeft uw raad het amendement verordening OZB 2021 van Lijst Riel Goirle aanvaard. In dit amendement staat dat de kostendekkendheid van de leges met nog eens 10% (€ 90.000) verhoogd wordt, in combinatie met een OZB verhoging van 2,5%. De legesverordening 2021 is op 15 december 2020 door uw raad vastgesteld. Het amendement is als 1e wijziging uitgewerkt. Uw raad wordt voorgesteld om de 1e wijziging van de legesverordening 2021 vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad heeft bij de begroting besloten dat per 1 januari 2021 geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing zijn voor het gehele grondgebied van Goirle. Dat betekent dat geen gebruik meer wordt gemaakt van het advies van de welstandscommissie bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Met de Welstandsnota 2021 wordt dit besluit geformaliseerd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Door de raad is op 15 december 2020 de Verordening Meedoenregeling 2021 vastgesteld. Bij de implementatie blijkt er een onjuiste verwijzing in te staan. Om alle onduidelijkheden uit te sluiten wordt voorgesteld om de verordening op dit onderdeel aan te passen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het college kan mondeling informatie aan de gemeenteraad verstrekken.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenteraadsleden kunnen vragen stellen aan het college.
  Raadsleden kunnen vragen voor het vragenuur aanmelden voor 1 februari, 16:00 uur bij de griffier.

  Vragen zijn ontvangen van
  * CDA over het burgerinitiatief cultuureducatie
  * LRG over de ondersteuning gedupeerde ouders toeslagaffaire
  * SP over geluidshinder van de zendmast in Riel
  * D66 over mishandeling kind bij Schrijverke zondagmiddag 31 januari
  * Arbeiderspartij over duurzaamheidslening

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 16.

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten