Spreekrecht

De gemeenteraad van Goirle wil u graag betrekken bij beslissingen die het gemeentebestuur neemt. Eén van de manieren om uw mening te geven is gebruik te maken van het spreekrecht in een oordeelsvormende vergadering.

Hoe werkt het?
De oordeelsvormende vergaderingen zijn openbaar en vinden normaal gesproken plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Als gevolg van de beperkingen rondom Corona kunnen oordeelsvormende vergaderingen ook digitaal plaatsvinden. In overleg met de griffie wordt u technisch aangesloten op deze vergadering.
Bij aanvang van het betreffende agendapunt kunt u het woord voeren. De voorzitter bepaalt de spreektijd. Meestal krijgt u maximaal vijf minuten spreektijd.

Over welke onderwerpen mag u inspreken?
In de vergadering kunt u iets zeggen over ieder onderwerp waarmee de gemeenteraad zich bezighoudt. Het spreekrecht is met name gericht op onderwerpen die op de agenda staan. 

Het woord kan echter niet gevoerd worden over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex. artikel 9:1 van de algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
Wanneer u vindt dat de raadsleden op de hoogte moeten zijn van onderwerpen die niet op de agenda van de oordeelsvormende vergadering staan, neemt u dan vooral contact op met de griffie. Bekeken wordt dan hoe uw boodschap het best met de raad gedeeld kan worden.

Aanmelden
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken dan moet u zich daarvoor aanmelden. U wordt verzocht om dit uiterlijk de dag voor de vergadering aan de griffie door te geven. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt dit telefonisch of per e-mail doen: T (013) 5310 645 of mail griffie@goirle.nl