Vergadercyclus

De raad kent een zes-wekelijkse vergadercyclus, die bestaat uit:

  • commissievergaderingen (eerste week van de zes-wekelijkse vergadercyclus)
  • hamerraadsvergaderingen (voorafgaand aan de commissievergadering in de eerste week van de zes-wekelijkse vergadercyclus)
  • raadsvergaderingen (vierde week van de zes-wekelijkse vergadercyclus)

Themabijeenkomsten kunnen worden gepland in de weken dat er géén commissie-vergaderingen en (hamer)raadsvergaderingen zijn gepland.

De commissievergaderingen, (hamer)raadsvergaderingen, themabijeenkomsten, het fractievoorzittersoverleg, de vergaderingen van de agendacommissie en raadswerkgroepen vinden zo veel als mogelijk op dinsdag plaats. 

De commissievergaderingen hebben als doel om de besluitvorming in de raad voor te bereiden.

Er zijn drie commissies:

1) Commissie Sociaal, die adviseert de raad over de volgende onderwerpen: zorg, jeugd en participatie,onderwijs, sport en cultuur. 

  • Commissievoorzitter: Antoon van Baal
  • Plaatsvervangend commissievoorzitter: Ineke Wolswijk 
  • Commissiegriffier: Ingrid van Breda

2) Commissie Fysiek, die adviseert de raad over de volgende onderwerpen: ruimtelijke (economische) ontwikkelingen en openbare ruimte.

  • Commissievoorzitter: Mark Verhoeven
  • Plaatsvervangend commissievoorzitter: Teun van den Brand
  • Commissiegriffier: Bart Bosmans

3) Commissie Algemene Zaken (AZ), die adviseert de raad over de volgende onderwerpen: bestuur en burgerzaken, veiligheid, financiën.

De vergadering van de commissie Sociaal vindt op de maandag in de eerste week van de zes-wekelijkse vergadercyclus plaats. De vergadering van de commissie Fysiek vindt op de dinsdag in de eerste week van de zes-wekelijkse vergadercyclus plaats.

Afhankelijk van de agenda van de commissie Algemene Zaken (AZ), vindt deze commissie aansluitend aan de commissie Sociaal of de commissie Fysiek plaats.

Voor commissie-overstijgende onderwerpen, zoals de producten van de P&C-cyclus, kan een gecombineerde commissievergadering (op dinsdag) worden gepland.